130222-Basketball Boys Normandy Freshmen vs Elyria - kennsmithf2g