090303-Varsity Boys Basketball Normady vs LincolnWest - kennsmithf2g